КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Філософський факультет
Кафедра релігієзнавства
та
Молодіжна громадська організація
«Молодіжна асоціація релігієзнавців»

Оголошують конкурс науково-дослідних робіт для студентів, аспірантів, молодих вчених та незалежних дослідників (до 35 років) для участі у

Релігієзнавчій школі
 «Психологія релігії: теоретичні та прикладні аспекти»,
яка проходитиме 1–7 червня 2016 р. у м. Києві

 

Метою заходу є: ознайомити учасників школи із історією становлення та розвитку психології релігії, розкрити основні проблеми цієї дисципліни та підходи до їхнього вирішення, окреслити сучасний стан психологічних досліджень релігії, розкрити психологічні особливості інтерпретації релігійної віри, релігійних почуттів, релігійного досвіду тощо.

Формат школи передбачає лекції провідних українських релігієзнавців та психологів, презентації учасниками своїх конкурсних робіт та проведення семінарських обговорень.

Для участі у конкурсі необхідно написати наукову роботу. У результаті конкурсу будуть відібрані кращі 15 робіт, автори яких матимуть змогу представляти свої дослідження під час школи. Статті будуть надруковані у збірнику матеріалів Школи.

Орієнтовочна проблематика:
1.    Психологія релігії як галузь релігієзнавства та основні її етапи становлення.
2.    Психологія релігії в контексті психоаналізу.
3.    Основні напрямки сучасної (позаконфесійної) та конфесійної психології релігії.
4.    Релігійна віра, релігійний фанатизм, релігійні уявлення, релігійні почуття, релігійний досвід і т.д. у контексті дослідження психології релігії.
5.    Психологія релігійних процесів: навіювання та навернення.
6.    Прикладна психологія релігії: пастирська психологія, пастирська психотерапія.
7.    Становлення психології релігії на вітчизняних теренах.
8.    Можливості трансперсональної психології у вивчення релігійних явищ.
9.    Значення природничо-наукових досліджень для сучасної психології релігії.
10.  Психологічні особливості релігійної особистості.

Робочі мови школи: українська, російська

Вимоги до робіт:

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи;
– назва статті з капс локом жирним шрифтом по центру
– анотація українською мовою, 300-600 знаків, 14 шрифт одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Самі ключові слова звичним шрифтом.
– основний текст статті
– список використаних джерел оформлений згідно з вимогами ДАК України. Джерела розміщуються в алфавітному порядку. Міжрядковий інтервал одинарний
– анотація англійською та російською мовою, 300-600 знаків, 14 шрифт одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Самі ключові слова звичним шрифтом.(Детальніше на сайті http://religdep.univ.kiev.ua/index.php/sofia/vimogi-do-publikatsij).

3. Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (22 тис. знаків) до 0,75 друк. арк. (30 тис. знаків);

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них.

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв].
На титульному аркуші у правому куті слід вказати прізвище та ім’я автора, навчальний заклад чи установу.

Окремим файлом потрібно надіслати анкету учасника

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Термін подання робіт – до 15 квітня 2016 року.

Конкурсна робота й аплікаційна форма повинні бути відправлені на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , в темі листа вказати: «Школа з психології релігії». 

Результати конкурсу будуть оголошені 1 травня 2016 року.

Організатори беруть на себе витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням. Витрати на приїзд до Києва оплачують самі учасники.

Організаційний внесок на участь у школі складає 300 грн.

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.