Вимоги до публікацій

Вартість публікації: безкоштовно

ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з релігієзнавства, філософії, політології та культурології.

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи;
– назва статті з капс локом жирним шрифтом по центру
– Анотація українською мовою, 300-600 знаків, 14 шрифт одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Самі ключові слова звичним шрифтом.
– Основний текст статті
– Список використаних джерел оформлений згідно з вимогами ДАК України. Джерела розміщуються в алфавітному порядку. Міжрядковий інтервал одинарний
– Анотація англійською та російською мовою, 300-600 знаків, 14 шрифт одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Самі ключові слова звичним шрифтом.(Детальніше в зразку)
3. Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (22 тис. знаків) до 0,75 друк. арк. (30 тис. знаків);
4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них.
5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв].
6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word, на диску чи електронною поштою.
7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.
8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
9. Виклад тексту повинен бути чітким, лаконічним, без довгих історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень.
10. До статті додаються: окремим файлом повну інформацію про авторів: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня та службова адреса з поштовим індексом, №№ телефонів і E- mail.

Зразок

 

 

ремонтненский район ростовской области
строительная компания стройремкомпани.