Навігація
Новини
Кафедра
Наука
Колектив
Абітурієнтам
Журнал «Софія»
Контакти
Наукова робота кафедри

За останнє десятиріччя на кафедрі опубліковано близько п’ятсот наукових публікацій, серед яких можна назвати монографії: «Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії» (під редакцією проф. Є. Харьковщенка), «Софійність київського християнства» (проф. Є. Харьковщенко), «Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри» (проф.О. Предко), «Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність» (доц. І. Кондратьєва), «Мусульманське шлюбно-сімейне право: релігієзнавчо-правовий контекст» (проф. В. Лубський, проф. Т. Г. Горбаченко, проф. М.  Лубська), «Свобода як філософсько-релігієзнавча проблема» (проф. Л. Конотоп, проф. З. Швед), «Еволюція ісламської теолого-філософської думки» (проф. В. Лубський, проф. Є. Харьковщенко, проф. Т. Горбаченко, проф. М.  Лубська) та ін., розділи у колективних монографіях: «Science, technology and innovation: the experienc e of European countries and prospects for Ukraine» (O. Predko, Ye. Kharkovshchenko), «Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві» (проф. О. Предко, проф. Є. Харьковщенко), «Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть» (проф. О. Предко), «Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації» (проф. О. Предко), «Генеза філософських студій у Київському університеті» (проф. В. Лубський, проф. Є. Харьковщенко), «Дисциплінарне релігієзнавство» (доц.. О. Сарапін), Релігієзнавчі дослідження у другій половині XX століття // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття. Колективна монографія.

Викладачами кафедри (проф. О.  Предко, доц. О. Сарапін, проф. Є. Харьковщенко) підготовлено понад ста наукових гасел у Велику українську енциклопедію (ВУЕ). Викладачі кафедри (проф. О. Предко, проф. Є.  Харьковщенко, проф. З.  Швед) активно публікуються у журналах, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science. Викладачі, аспіранти, студенти кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конфренціях (понад 300), зокрема у XXI Світовому конгресі (2015 р.) з історії релігії в Німеччині (м. Ерфурт), міжнародній науковій конференції «Особистість, суспільство, політика» (23-24.12 2016 р. Польща, м. Люблін,), Міжнародній науковій конференції Європейської асоціації істориків релігії «Communicating Religion» (18-21.09 2017 р. Бельгія, м. Льовен), Міжнародній науковій конференції Європейської асоціації істориків релігії (17-21.06 2018 р. Швейцарія, м. Берн), Міжнародній науковій конференції «Controversies in Religious Contexts» (26-27.10 2018 р. Польща, м. Жешув), Міжнародній науковій конференції Європейської академії релігії (3-7.03 2019 р. Італія, м. Болонья).

Колектив кафедри (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, асп. В. Запорожець, асп. К. Козар, асп. М. Нестерова) виграв конкурс, що проводився Національним фондом досліджень України «Наука для безпеки людини та суспільства» (2020). Проєкт – «Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії».

У рамках дослідження, було здійснено моніторинг даної проблеми у семи країнах – Україна, Грузія, Польща, Туреччина, Казахстан, Італія, Греція. Колективом авторів проєкту «Релігійна безпека в умовах коронавірусної пандемії» було побудовано порівняльну таблицю, в якій, враховуючи нормативні документи, специфіку державно-конфесійних відносин, реакцію державних та релігійних інституцій, виокремлюються критерії та відстежується перебіг пандемії в різних країнах (Україна, Грузія, Польща, Туреччина, Казахстан, Італія, Греція).

Результати дослідження з проблем релігійної безпеки презентувалися дослідницьким колективом кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на різних платформах, конференціях, в засобах масової інформації. Зокрема, за сприяння кафедри релігієзнавства в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка в червні 2021 року було проведено наукову конференцію, присвячену 25-річчю Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРо). Згідно із програмою наукової конференції з доповіддю на тему «Релігія та освіта» виступив проф. Є. Харьковщенко, в якій особлива увага була звернена на важливість вивчення релігійної безпеки в Україні в межах освітнього процесу. А саме: мова йшла про вивчення та аналіз законодавчих актів, що регулюють діяльність релігійних організацій в умовах коронавірусної пандемії і відповідні інструкції ВРЦіРо.

Приємно відзначити, що для переможців проєкту кафедри релігієзнавства «Релігійна безпека…» у м. Пізі (Італія) на 18-ій щорічній конференції Європейської Асоціації дослідження релігії (18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions, IAHR Regional Conference, Pisa, 30 August – 3 September 2021) створено сесію (№308). Тема сесії «Religious security as a factor of resilience in a pandemic situation in Ukraine» («Релігійна безпека як фактор стійкості у пандемічній ситуації в Україні»).

Викладачі та студентами кафедри взяли участь і виступили на конференції в Університеті Св. Кирила та Мефодія (2022 (м. Скоп’є, Північна Македонія)) – Друга Європейська конференція з релігійного діалогу та співпраці. Організовано роботу секції «Релігієзнавство» в межах роботи The days of science of the faculty of philosophy – 2022. International scientific conference - (Київ, квітень 2021). Проведено наукову конференцію 8 Танчерівські читання «Релігія та війна: сучасні виклики» (м. Київ, жовтень 2022 р.). Кафедрою релігієзнавства спільно з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено «Третій Київський Форум Толерантності (міжетнічна та міжконфесійна платформа)»- (м. Київ, листопад 2022 р.). Також у 2022 році представники кафедри взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Філософія в сучасному науковому та соціально- політичному дискурсах» (м. Вінниця).

Викладачами та аспірантами кафедри підготовлено та подано на конкурс МОН України проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок проєкт «Релігійна безпека в Україні в умовах воєнного часу» (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, доц. О. Пасічник, ст. лаборант кафедри М. Нестерова, асп. К. Козар, асп. А. Рома).

Кафедра здійснює підготовку докторантів та аспірантів, на факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій доктора філософії PhD і доктора наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство. За весь період діяльності кафедри релігієзнавства в спеціалізованій вченій раді захищено понад 150 кандидатських та понад 30 докторських дисертацій. Також захищені дисертації доктора філософії з спеціальності «релігієзнавство» В. Запорожець (науковий керівник - проф. Є. Харьковщенко), В. Вербицьким (науковий керівник - проф. О. Предко).

Завідувачем кафедри релігієзнавства проф. Є. Харьковщенком з 2014р. ініційована реєстрація фахового наукового видання «Софія. Гуманітарно- релігієзнавчий вісник» – категорія «Б»; організовано і проведено три літніх релігієзнавчих школи (проф. О. Предко, доц. О. Сарапін, проф. Є. Харьковщенко).

На кафедрі проводиться щорічна міжнародна конференція – Танчерівські читання з 2014 року. У межах цієї конференції цьогоріч разом з викладачами кафедри історії філософії проводився круглий стіл, присвячений сучасним проблемам православ’я. Виступи учасників круглого столу опубліковані в науковому виданні кафедри «Софія». Викладачі, аспіранти, докторанти відділення релігієзнавства щорічно приймають активну участь у міжнародній конференції «Дні науки філософського факультету».

Сьогодні, у межах існування університетської системи академічної мобільності, студенти відділення релігієзнавства отримали можливість стати учасниками програм академічних обмінів, що дозволяє отримати стипендію на навчання в кращих вузах Європи та США.

Подолання негативних впливів заідеологізованих тенденцій в науці, інспірованих в радянський період, дозволило вітчизняній науці, зокрема на філософському факультеті Університету, створити сучасні школи логіки, філософії та релігієзнавства, які, будучи конкурентоспроможними у світовому науковому просторі, налагоджують взаємодію та розширюють географію і тематику співпраці. Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими центрами й провідними навчальними закладами нашої держави та зарубіжних країн, богословськими колами, плідно співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Українською асоціацією релігієзнавців, молодіжною Майстернею Академічного релігієзнавства, європейською EASR та світовою IANR асоціаціями істориків релігії. Важливим здобутком кафедри є її творчі зв’язки з дослідниками релігії Польщі, Франції, Німеччини, Нідерландів, США, Казахстану. Лекції, презентації для здобувачів і викладачів кафедри проводять запрошені науковці з вітчизняних та зарубіжних університетів (проф. В.Єленський, проф. Д. Лутц, проф. Х. Казанова, проф. М. Пасі та ін.).

Багато відомих науковців-релігієзнавців причетні до кафедри та філософського факультету, серед них: академік НАН України О. Онищенко, докт. філософ. наук, проф. Є. Дулуман, А. Колодний, В. Зоц, Б. Лобовик, П. Косуха, А. Герасимчук, Л. Филипович, В. Бондаренко, В. Єленський, О. Саган, П. Саух, О. Шуба, Л. Виговський, О. Марченко, П. Кралюк, О. Уткін, І. Мозговий, М. Стадник, І. Богачевська, Г. Лозко, М. Рибачук, І. Васильєва, І. Ломачинська, М. Лубська, К. Вергелес, О.Бортнікова.

Отже, загальними зусиллями кафедрою релігієзнавства проведено роботу по підготовці оновлених форм оприлюднення здобутків вітчизняного релігієзнавства, розроблено план роботи постійно діючого семінару з сучасних проблем релігієзнавства, співробітники кафедри налагодили співпрацю з Малою Академією наук міста Києва та Київської області, за участю професорсько-викладацького складу проводяться проміжні та завершальні тури Всеукраїнські олімпіади з філософії та релігієзнавства, за підтримки молодіжної асоціації, студенти та аспіранти беруть участь у дослідженні та обговоренні актуальних проблем функціонування релігії в соціокультурному середовищі. Сьогодні кафедра релігієзнавства філософського факультету є провідною установою, що забезпечує підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів України.

Headmaster quoteЯкщо не можеш змінити обставини, зміни своє відношення до них" - Марк Аврелій
Headmaster
Харьковщенко Євген Анатолійович

завідувач кафедри релігієзнавства

доктор філософських наук

професор

Україна, 01033, місто Київвул.Володимирська 60, ауд.309
кафедра релігієзнавствафілософського факультетукиївського національного університетуімені тараса шевченка
KNU
2023 • Кафедра релігієзнавства КНУ