Навігація
Новини
Кафедра
Наука
Колектив
Абітурієнтам
Журнал «Софія»
Контакти
Вимоги до публікацій

Матеріали подаються електронною поштою: sophiabulletin@gmail.com

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з релігієзнавства, філософії, політології та культурології.

Вартість публікації: а саме одного обліково-видавничого аркуша (40 000 знаків з пробілами), становить 1440 грн (станом на 01.04.2021 року).

Керівництво для авторів

1. Розташування структурних елементів статті:

 • індекст УДК, вирівняно по лівому краю;
 • прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, ORCID, електронна адреса, вирівняно по правому краю;
 • назва статті з капс локом жирним шрифтом, вирівняно по центру;
 • назва статті англійською мовою. У заголовках статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською не повинно бути ніяких транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. Це стосується й авторських резюме (анотацій) і ключових слів;
 • анотація українською мовою, 900–2000 знаків, 14 шрифт, одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Самі ключові слова - звичним шрифтом;
 • основний текст статті;
 • список використаних джерел оформлений згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Джерела розміщуються в алфавітному порядку. Міжрядковий інтервал одинарний.
 • оформлення транслітерованого списку літератури (References) в романському алфавіті (латиниці) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних баз даних та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.
 • анотація англійською та російською мовою, 2000 знаків, 14 шрифт, одинарний інтервал, виділення жирним і курсивом. Ключові слова - звичним шрифтом. Обов’язково необхідно вказати англійською та російською мовами прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи.

Важливо! Англійські анотації в україномовному виданні є для іноземних фахівців та науковців головним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені результати дослідження. На підставі анотації зарубіжні спеціалісти оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до неї, можуть використати її для своєї роботи або зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, зробити запит на отримання повного тексту роботи тощо.

До анотацій висувають такі вимоги:

 • інформативність (анотація не повинна містити загальних слів);
 • оригінальність (анотація не повинна бути калькою україномовної анотації);
 • змістовність (анотація має відображати основний зміст статті й результати досліджень);
 • структурованість (анотація повинна відображати логіку подання результатів у статті);
 • «англомовність» (анотація повинна бути написана якісною англійською мовою).

2. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, актуальність дослідження.
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • формулювання цілей статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Виклад тексту повинен бути чітким, лаконічним, без довгих історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень.

3. Обсяг статті

Від 0,5 друк. арк. (22 тис. знаків) до 0,75 друк. арк. (30 тис. знаків)

4. Вимоги для оформлення тексту:

Шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм, всі поля 20 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них.

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:

[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]

6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською)

Спосіб подачі: в електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word чи електронною поштою.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. До статті обов’язково додається:

 • Для Веб-сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 2000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
 • Окремим файлом потрібно надіслати повну інформацію про автора (авторів): прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, ORCID, домашня та службова адреса з поштовим індексом, №№ телефонів та E- mail.

Також для оплати публікації обов’язково потрібно вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Прізвища та імена авторів подаються українською мовою, російською та в міжнародній системі транслітерації.

Headmaster quoteЯкщо не можеш змінити обставини, зміни своє відношення до них" - Марк Аврелій
Headmaster
Харьковщенко Євген Анатолійович

завідувач кафедри релігієзнавства

доктор філософських наук

професор

Україна, 01033, місто Київвул.Володимирська 60, ауд.309
кафедра релігієзнавствафілософського факультетукиївського національного університетуімені тараса шевченка
KNU
2023 • Кафедра релігієзнавства КНУ